Klantenservice en verkoop
0032 (485) 72 78 77
Openingsuren
MAA–VRI: 08:00–18:00
ZAT: 09:00 - 14:00

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen – Toepasselijkheid

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van eventuele
eigen voorwaarden van de opdrachtgever die niet schriftelijk werden aangenomen door de aannemer. De
eventuele nietigheid/ongeldigheid van één van de voorwaarden heeft niet tot gevolg dat het geheel van
voorwaarden nietig/ongeldig zou zijn.

3. Begin- en einddatum

De begin- en einddatum van het werk wordt enkel bij wijze van loutere richtlijn verstrekt en zijn derhalve niet bindend.
Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de
overeenkomst, tenzij schriftelijk anders bedongen werd.

4. Eenzijdige verbreking/annulering – Beëindiging

Elke verbreking/annulering dient per aangetekende brief te gebeuren.
In geval van eenzijdige verbreking van de opdracht door de opdrachtgever is deze van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de contractprijs (voor contracten
tot €50.000-) en 15% van de contractprijs boven €50.000-) dit ter dekking van ondermeer vaste en variabele
kosten en de winstderving, onverminderd het recht van de aannemer om een hogere schade te bewijzen.
Bij annulering van de overeenkomst blijven de voorschotten verworven en niet terugbetaalbaar.
De opdrachtgever heeft recht op een vergoeding indien de overeenkomst door de aannemer eenzijdig wordt
verbroken, tenzij in geval van niet (tijdige) betaling door de opdrachtgever, ziekte of ongeval van meerdere
aangestelden van de aannemer, weersomstandigheden en andere gevallen van overmacht.
De aannemer is gerechtigd de overeenkomst van rechtswege te beëindigen zonder enige verplichting tot
schadevergoeding indien de opdrachtgever een aanvraag tot faillietverklaring of tot uitstel van betaling doet, of failliet
verklaard of ontbonden wordt, of in geval kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de
juridische toestand van de opdrachtgever, onder andere toelating tot collectieve schuldenregeling of toepassing van wet
betreffende continuïteit van de ondernemingen, dit alles onverminderd het recht voor de aannemer op een
proportionele betaling van de prijs voor de reeds verrichte werkzaamheden of geleverde goederen of diensten.

5. Overmacht

De aannemer is gerechtigd om zijn verbintenissen op te schorten of het contract geheel of gedeeltelijk van rechtswege
te beëindigen, zonder recht op schadevergoeding voor de opdrachtgever, in geval van uitzonderlijke omstandigheden
en/of overmacht in hoofde van de aannemer of zijn leveranciers (zoals bijvoorbeeld oorlog, brand, staking, lock-out,
onlust, overstroming, ontregeling of stopzetting van productie,.. (niet-limitatief)

6. Eigendomsvoorbehoud

Zolang de geleverde goederen of diensten niet volledig (hoofdsom, intresten, schadebeding en kosten) betaald zijn, blijven
zij uitsluitend eigendom van de aannemer, zelfs indien ze werden verwerkt of bewerkt. De aannemer heeft desgevallend het
recht op terugvordering van de geleverde goederen en diensten in geval de opdrachtgever niet betaalt.

7. Levering en risico

Het risico van de geleverde goederen en diensten gaat over op de koper vanaf de levering. De opdrachtgever zorgt
ervoor dat de werf toegankelijk is voor de levering. Alle kosten voortvloeiende uit de niet toegankelijkheid van de
werf zullen aan de opdrachtgever worden aangerekend. De ingebruikname wordt onherroepelijk beschouwd als
definitieve goedkeuring en aanvaarding ervan, in zijn totaliteit.

2. Betaling

Al de facturen zijn uitsluitend betaalbaar via bankoverschrijving aan Popan Electro Constructions bvba op het
rekeningnummer
vermeld op elke faktuur van de aannemer en dienen tijdig, op de uiterlijke vervaldag betaald te worden.
Bij niet of gedeeltelijke betaling na de vervaldatum op de factuur vermeld, of bij de overschrijding ervan, zal van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest worden aangerekend van 10% per maand.
Daarenboven zal het bedrag worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het volledige
factuurbedrag, met een minimum van 125 euro. Bij niet of slechts gedeeltelijke betaling op de vervaldag van één
enkele factuur is het totaalbedrag van alle andere, inclusief de nog niet vervallen, facturen onmiddellijk opeisbaar, dit
van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling.
Alle goedgekeurde werken worden wekelijks gefactureerd en betaling is altijd binnen 14 dagen vanaf factuurdatum.
Bij laattijdige betaling van een bepaalde factuur, stopt de aannemer alle verdere en eventueel lopende werken.
Indien de werken na betaling worden verder gezet, zal de uitvoeringstermijn verlengd worden met de termijn van de
laattijdige betaling vermeerderd met de nodige tijd om de werken terug op te starten. De aannemer kan het hervatten
van de werken afhankelijk stellen van het verlenen van een garantie door de opdrachtgever. Tevens heeft de
aannemer het recht om de eventueel inmiddels opgestarte andere werken eerst af te werken. Alle hieruit
voortvloeiende kosten zijn ten laste van de opdrachtgever.

8. Klachten

Elke klacht betreffende een factuur moet binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan de
aannemer meegedeeld worden, bij gebreke waarvan de factuur geacht wordt definitief aanvaard te van een factuur geldt als
uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden.
Alle klachten over geleverde goederen of uitgevoerde werken moeten per aangetekend schrijven worden meegedeeld
binnen 8 dagen na levering van de goederen of plaatsing of verwerking ervan, voor wat de zichtbare gebreken of de
niet-conformiteit betreft en binnen de 8 dagen na de ontdekking ervan, voor wat de verborgen gebreken betreft, bij
gebreke waaraan de goederen of de werken geacht worden aanvaard te zijn.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De verhouding tussen opdrachtgever en aannemer wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen
aannemer en opdrachtgever over het bestaan, de interpretatie, de uitvoering en de gevolgen van de overeenkomst vallen
onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.
Popan Electro Constructions BVBA verzorgt uw elektrische en sanitaire installaties in Antwerpen: elektrische panelen, verlichting, compliance, verwarming, keukensanitair en badkamersanitair.
Copyright © 2023 - POPAN ELECTRO CONSTRUCTIONS
By elems.io & webshop-solutions.be
Door verder te surfen op de site, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.